نخستین سامانه جامع یادآوری و تقویم در ایران

اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران